|
عضويت

ردیف

موضوعات پژوهشی حوزه بازار سرمایه و بازار پول

          1           

خرید و فروش دین و کاربرد آن در معاملات بانکی

          2           

اجاره به شرط تملیک و کاربرد آن در معاملات معاصر (بانک‌ها، لیزینگ و ...)

          3           

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی سپرده‌های بانکی در بانکداری اسلامی

          4           

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی تسهیلات بانکی در بانکداری اسلامی

          5           

بررسی فقهی ضمانت‌های بانکی در بانکداری اسلامی

          6           

ربا و جبران کاهش ارزش پول در دیون

          7           

بررسی فقهی معاملات شرکت‌های لیزینگ

          8           

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی استفاده از کارت‌های اعتباری در بانکداری بدن ربا

          9           

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی جریمه تأخیر تأدیه

        10         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی معاملات شرکت‌های بیمه

        11         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی معاملات سهام

        12         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی خدمات بانکی در بانکداری اسلامی

        13         

بررسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک مرابحه، اجاره و ...)

        14         

بررسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مشتقه ( فیوچر، آپشن و سواپ)

        15         

راهکار استفاده صحیح عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا ایران

        16         

بررسی فقهی و اقتصادی تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا ایران

        17         

بررسی فقهی و اقتصادی انتشار صکوک بانکی برای پروژه‌های خاص در بانکداری بدون ربا

        18         

عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام

        19         

جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی

        20         

علل و عوامل توسعه‌نیافتگی بانک‌ها در کشورهای اسلامی

        21         

توزیع منابع طبیعی از دیدگاه اسلام

        22         

توزیع بعد از تولید (سهم عوامل تولید) از دیدگاه اسلام

        23         

جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی

        24         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی ربا

        25         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی حیله‌های ربا

        26         

طراحی الگوی مناسب بانکداری برای کشور ...

        27         

بررسی فقهی و اقتصادی بازار از دیدگاه اسلام

        28         

اسباب و حدود مالکیت خصوصی از دیدگاه فقه اسلامی

        29         

مالکیت دولتی (قلمرو، اختیارات و مسؤولیت‌های دولت اسلامی)

        30         

 مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

        31         

کاربرد معاملات آتی (فیوچر ) در بازار پول و سرمایه اسلامی

        32         

کاربرد معاملات اختیار (آپشن ) در بازار پول و سرمایه اسلامی

        33         

کاربرد معاملات سواپ در بازار پول و سرمایه اسلامی

        34         

بررسی فقهی و اقتصادی اوراق مشارکت

        35         

بررسی فقهی و اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

        36         

بررسی تطبیقی بیمه‌های متعارف با بیمه های تکافل

        37         

استقلال بانك مركزي                   

        38         

مديريت ريسك در بانك‌ها             

        39         

ابزارهاي كنترل حجم پول در بانكداري بدون ربا                      

        40         

بررسي و تطبيق ابزارهاي مالي جديد با بانكداري اسلامي

        41         

بررسي عملكرد قانون بانكداري بدون ربا در ايران و بررسي لزوم بازنگري عقود اسلامي جاري

        42         

ارزيابي فقهی اقتصادی ابزارهاي بانكي و روش‌هاي نويني كه در ديگر كشورهاي اسلامي در حال اجرا است

        43         

توسعه ابزارهاي نوين در ارائه خدمات بانكداري اسلامي

        44         

مفهوم بانكداري خصوصي در اقتصاد ايران و بررسي زمينه‌هاي رقابت بين‌بانكي

        45         

ارائه راهکارهای عملیاتی نمودن عقود اسلامی در اصلاح نظام اقتصادی کشور

        46         

ارائه بسته سیاستی مناسب و کارآمد برای کاربرد عقود اسلامی در معاملات بین المللی

        47         

مقايسه تطبيقي تجارب موفق بانك‌هاي اسلامي در تجهيز و تخصيص

        48         

بانکداری الکترونیک از نظر بانکداری اسلامی

        49         

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در بانكداري اسلامي

        50         

اصول نظارت بر بانك‌ها در نظام بانكداري اسلامي

        51         

مديريت ريسك در بانكداري اسلامي و تفاوت آن با بانكداري متعارف

        52         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد قرض‌الحسنه در بانکداری بدون ربا ایران

        53         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد فروش اقساطی در بانکداری بدون ربا ایران

        54         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا

        55         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد جعاله در بانکداری بدون ربا ایران

        56         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد سلف در بانکداری بدون ربا ایران

        57         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد خرید دین در بانکداری بدون ربا ایران

        58         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد مشارکت مدنی در بانکداری بدون ربا ایران

        59         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد مشارکت حقوقی در بانکداری بدون ربا ایران

        60         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد مضاربه در بانکداری بدون ربا ایران

        61         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد مزارعه در بانکداری بدون ربا ایران

        62         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی قرارداد مساقات در بانکداری بدون ربا ایران

        63         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم در بانکداری بدون ربا ایران

        64         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی خدمات بانکی در بانکداری بدون ربا ایران

        65         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی ضمانت‌نامه‌های در بانکداری بدون ربا ایران

        66         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی سوآپ نکول اعتباری در بانکداری بدون ربا ایران

        67         

بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی سوآپ بازده کل در بانکداری بدون ربا ایران

        68         

مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا ایران

        69         

مدیریت ریسک عملیاتی در بانکداری بدون ربا ایران

        70         

مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری بدون ربا ایران

        71         

مدیریت ریسک نرخ ارز در بانکداری بدون ربا ایران

        72         

مدیریت ریسک نرخ سود در بانکداری بدون ربا ایران

73

بررسي نحوه عملكرد تسهيلات قرض الحسنه در بانك هاي كشور و ايحاد صندوق مشترك

74

بررسي امكان ايجاد ابزاري جديد به نام اوراق مشاركت تجاري ( كوتاه مدت با حداكثر سررسيد يكسال)

75

آسيب شناسي نظام نظارت بانكي در كشور

76

بررسي چگونگي عمليات بازار  باز در ايران به عنوان جايگزيني روش هاي جاري جهت تأمين منابع مالي بانك ها

77

بررسي عملكرد انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي از بعد فقهي، حقوقي، قانوني و جايگاه آن در مقايسه با الگوي ساير كشورها

78

بررسي ايجاد بازار ثانويه براي باز خريد انواع مشاركت، انواع گواهي سپرده و ساير ابزارهاي مالي و پول

79

بررسي سازو كار لازم براي تعميق بازار بين بانكي و ضابطه مند كردن سپرده گذاري بانك مركزي

80

بررسي ايجاد روش هاي بهينه و كارآمدي گواهي سپرده خاص به عنوان يك منبع مالي براي شركت‌ها

81

بررسي ايجاد ساز و كار لازم براي اجرايي نمودن اوراق صكوك و خريد دين در شبكه بانكي كشور

82

بررسي نحوه مديريت نقدينگي در بانك ها و پيشنهادهايي جهت بهبود آن

83

بررسي علت معوقه شدن مطالبات سيستم بانكي

84 

جايگاه بازار سرمايه در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي

 85

جايگاه مقاصد شريعت در بازار سرمايه اسلامي

 86

جايگاه عدالت اقتصادي در بازار سرمايه اسلامي

 87

آسيب‌شناسي انتشار اوراق بهادار اسلامي (فقهي، حقوقي، مالي و اقتصادي) در بازار سرمايه ايران

 88

طراحي اوراق بهادار اسلامي تركيبي

 89

طراحي اوراق بهادار اسلامي با نرخ شناور

 90

طراحي اوراق بهادار اسلامي قابل تبديل

 91

استقاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (كاربرد ابزارهاي مالي اسلامي) جهت تأمين مالي صادرات، گردشگري، حمل و نقل، مسكن و ...

 92

بررسي و ارائه راهكارها و ابزارهاي مالي اسلامي جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران

93 

بررسی فقهي، مالي و اقتصادي ابزار‌ها و روش‌های مختلف پوشش، شراكت و انتقال ریسک در بازار سرمایه اسلامي

94 

استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي براي تأمين مالي خرد (طراحي و ارائه راهكارها و ابزارهاي مالي اسلامي)

 95

مالي رفتاري و بازار سرمايه اسلامي 

 96

 استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (ابزارها و نهادهاي مالي اسلامي) جهت تأمين مالي طرح‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان

 97

استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (طراحي ابزارها و نهادهاي مالي اسلامي) جهت توسعه كارآفريني در كشور

 98

استفاده از ظرفيت بازار سرمايه اسلامي (طراحي ابزارها و نهادهاي مالي اسلامي) جهت تأمين مالي پروژه‌اي

 99

بررسي فقهي وقف سهام، بيمه سهام، هديه سهام و همچنين سهام وثيقه

 100

مطالعه تطبيقي مباني ممنوعيت يا جواز مشتقات در مكاتب مختلف اسلامي

 101

بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي مكاتب و مذاهب مختلف فقه اسلامي در مورد نوآوري‌هاي مالي در بازار سرمايه اسلامي 

 102

بررسي فقهي بورس‌بازي و روش‌هاي مديريت و كنترل معاملات بورس‌بازانه

 103

 ارائه مدل كمي براي اندازه‌گيري حد مجاز بورس بازي در بازار سرمايه اسلامي

 104

بررسي فقهي غربالگري نسبت‌هاي مالي در بازار سرمايه اسلامي

 105

مطالعه تطبيقي تورق در بازار سرمايه اسلامي ميان انواع مكاتب فقهي اسلامي

 106

بررسي فقهي، مالي و اقتصادي تبديل به اوراق بهادارسازي در بازار سرمايه اسلامي

 107

بررسي قاعده اكل مال به باطل، غرر، ضرر و قمار در معاملات بازار سرمايه اسلامي

 108

اندازه‌گيري و مديريت ريسك در انواع اوراق بهادار اسلامي 

 109

تأثير واقعي‌سازي نرخ بازدهي اوراق بهادار اسلامي در بازار سرمايه بر اقتصاد 

 110

امكان‌سنجي استفاده از ابزارهاي تنزيل دين در بازار سرمايه اسلامي با تأكيد بر بحران مالي

 111

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي براي اوراق بهادار اسلامي در ايران

 112

بررسي تطبيقي اصول و ساختار نظارت شرعي در بازار سرمايه كشورهاي مختلف اسلامي

 113

امكان‌سنجي فقهي، مالي و اقتصادي انتشار اوراق بهادار اسلامي رهني در بازار سرمايه ايران

 114

بررسي فقهي، مالي و اقتصادي انتشار اوراق بهادار بيمه‌اي در بازار سرمايه ايران 

 115

قيمت‌گذاري اوراق بهادار اسلامي در بازار سرمايه ايران

 116

 سازوكارهاي ارتقاي كيفيت اعتباري اوراق بهادار اسلامي

 117

سنجش و مديريت ريسك سيستميك در بازار سرمايه اسلامي

 118

 جهاني‌سازي اقتصاد وبازار سرمايه اسلامي

 119

بازار سرمايه اسلامي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

 120

بازار سرمايه اسلامي؛ نوآوري و رشد

 121

ثبات مالي در بازار سرمايه اسلامي

 122

بحران مالي؛ درس‌هايي براي بازار سرمايه اسلامي 

 123

 حاكميت شركتي و مسؤوليتاجتماعي در بازار سرمايه اسلامي

 124

طراحي صندوق‌ها و نهادهاي مالي منطبق با موازين شريعت در بازار سرمايه اسلامي.

 125

بررسی ماهیت و آسیب شناسی عقد ضمانت در نظام مالی ایران و سایر بازار های مالی اسلامی در دنیا

 126

بررسی جایگاه و حدود شروط ضمن عقد در تبيين مشروعیت ابزارهای مالی با رویکرد خرد و کلان اقتصادی

 127

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت سهام و آثار آن

 128

ارتباط، تعامل و جايگاه بانکداری بدون ربا و بازار سرمایه اسلامی در صنعت مالي اسلامي

 129

 ارتباط، تعامل و جايگاه بازار سرمايه اسلامي و بيمه در صنعت مالي اسلامي

 130

بررسي تطبيقي ماهيت، اركان و ساختار نهادهاي مالي در بازار سرمايه اسلامي و بازار سرمايه متعارف

 

 

انجمن مالی اسلامی ایران را در دیگر شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

پیام‌رسان سروش

پیام‌رسان گپ

پیام‌رسان آی‌گپ پیام‌رسان ایتا پیام‌رسان بله

آمار بازدیدکنندگان

259107
امروزامروز1377
این هفتهاین هفته7411
این ماهاین ماه36421
مجموع بازدیدکنندگانمجموع بازدیدکنندگان259107
online persons 13